MŁODZI AKTYWNI

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób młodych do 29 roku życia, w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia możliwości włączenia się na rynek pracy i znalezieniu (samo)zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników/-czek.Zaplanowano 2 ścieżki udziału w Projekcie:

 1. Ścieżka A – stażowa
 2. Ścieżka B – dotacyjna

ŚCIEŻKA A: Grupa docelowa:Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób, które spełniają następujące kryteria:

 • są w wieku 15-29 lat (do ukończenia 30 r.ż.)
 • zamieszkują województwo podkarpackie
 • są osobami biernymi – nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (weryfikacja czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) – tzw. młodzież NEET
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy

Kryterium dodatkowo punktowane:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby zamieszkujące miasto Mielec
 • byli Uczestnicy/czki Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu temat. 9 w RPO WP (Osoby korzystające ze wsparcia w ramach działania 8.1.- Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WP oraz działania 8.3. RPO WP)

W ramach ścieżki A Uczestnicy/czki Projektu skorzystają z pięciu form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe IPD (5h/UP) – Doradca Zawodowy zidentyfikuje oczekiwania UP w oparciu o jego profil zawodowy oraz wspólnie z UP wyznaczy wstępne cele zawodowe. Sprecyzowanie ścieżki  IPD pomoże określić słabe i mocne strony Uczestników/czek Projektu oraz podjąć decyzję w kontekście wyboru kierunku kształcenia zawodowego.
 2. Poradnictwo zawodowe (3h/UP) – Pomoc UP w planowaniu kariery zawodowej. Doradca Zawodowy wspólnie z UP w ramach poradnictwa określi predyspozycje, zdolności i potencjał Uczestników/czek Projektu.
 3. Kursy zawodowe (śr. 120h/UP) – Zaplanowano realizację kursów zawodowych dla 20 Uczestników/-czek Projektu, których celem jest nabycie/ podwyższenie/ uzupełnienie/ dostosowanie kwalifikacji zawodowych i nabycie uprawnień do wykonywania zawodu. Kursy zawodowe będą ściśle powiązane z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, dobrane zgodnie z potrzebami Uczestników/czek Projektu.
 4. Pośrednictwo Pracy (6h/UP) – Pośrednik Pracy razem z UP przeanalizuje oferty na lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia. Pomoże w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego pod konkretne oferty zatrudnienia.
 5. Staże zawodowe – skierowane do 40 Uczestników/czek Projektu, 5 miesięczne, płatne staże. Staże zawodowe odbywać się będą w podmiotach o profilu działalności zgodnym z odbytym kursem zawodowym. Wsparcie towarzyszące – refundacja kosztów badań lekarskich.

ŚCIEŻKA B:Grupa docelowa:Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób, które spełniają następujące kryteria:

 • są w wieku 18-29 lat (do ukończenia 30 r.ż.)
 • zamieszkują województwo podkarpackie
 • są osobami biernymi – nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (weryfikacja czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) – tzw. młodzież NEET
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy

Kryterium dodatkowo punktowane:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby zamieszkujące miasto Mielec
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie

Kryterium formalne:

 • wysokość uzyskanej pomocy de minimis
 • nieprowadzenie działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do Projektu
 • nieubieganie się o inne środki na podjęcie działalności gospodarczej i brak orzeczenia o zakazie dostępu do środków publicznych

W ramach ścieżki B Uczestnicy/czki Projektu skorzystają z pięciu form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe IPD (5h/UP) – Doradca Zawodowy zidentyfikuje oczekiwania UP w oparciu o jego profil zawodowy oraz wspólnie z UP wyznaczy wstępne cele zawodowe. Sprecyzowanie ścieżki  IPD pomoże określić słabe i mocne strony Uczestników/czek Projektu oraz podjąć decyzję w kontekście wyboru kierunku kształcenia zawodowego.
 2. Poradnictwo zawodowe (3h/UP) – Pomoc UP w planowaniu kariery zawodowej. Doradca Zawodowy wspólnie z UP w ramach poradnictwa określi predyspozycje, zdolności i potencjał Uczestników/czek Projektu.
 3. Kurs ,,ABC Przedsiębiorczości (30h/UP) – Szkolenie grupowe, którego celem jest nabycie przez 10 UP wiedzy i umiejętności do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.  Program obejmuje:
  • zasady zakładania działalności gospodarczej
  • prawo gospodarcze
  • marketing
  • podstawy zarządzania
  • analiza otoczenia SWOT
 4. Doradztwo Biznesowe (10h/UP) – tematyka związana z zarządzaniem i budowaniem strategii firmy, pomoc w przygotowaniu Biznesplanów, doradztwo w zakresie księgowości, prawa i marketingu.
 5. Wypłata dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego – 10 UP z najwyższą oceną Biznesplanów otrzyma dotację inwestycyjną (max. 23 050 PLN) przeznaczoną na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Finansowe wsparcie pomostowe będzie przeznaczone na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 600 PLN/12m-cy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wartość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi: 870 777,12 PLN.

AKTUALNOŚCI

Poniżej zamieszczamy Wstepną Listę Rankingową Biznes Planów rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pn. „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI”.

Wstępna lista rankingowa Biznes Planów rekomendowanych do dofinansowania.

Pragniemy poinformować, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 16:00 w Biurze Projektu odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która dokona oceny merytorycznej Biznes Planów złożonych w ramach Ścieżki B (dotacyjnej).   Poniżej zamieszczamy Listę rankingową Biznes Planów, które zostały poddane ocenie formalnej i uzyskały rekomendacje do oceny merytorycznej w ramach projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI”  ścieżka B (dotacyjna).

_____________________________________________________________________

Lista rankingowa Biznes Planów

INFORMUJEMY:   W związku z zakończeniem bloku szkoleniowo – doradczego w ramach Ścieżki B (dotacyjnej) pragniemy poinformować, że składanie biznes planów rozpocznie się od dnia 27.02.2020 r. i potrwa do dnia 11.03.2020 r. w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 1 pokój 24 w godzinach 08:00 – 16:00   Przypominamy, że wszystkie informacje odnośnie procedury składania biznes planów znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI”.

_____________________________________________________________________

Poniżej zamieszczamy link do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI””  oraz dokumentów, które należy złożyć wraz z Biznes planem:

Regulamin przyznawania wsparcia, wzór biznesplanu oraz pozostałe załączniki

Poniżej zamieszczamy Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” w ramach dodatkowej rekrutacji do Ścieżki B (dotacyjnej)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach ścieżki B

Poniżej zamieszczamy Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji do projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” w ramach dodatkowej rekrutacji do Ścieżki B (dotacyjnej)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach ścieżki B

Informujemy o dodatkowej rekrutacji do projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” w ramach ścieżki B (dotacyjnej). Dokumenty będą przyjmowane od 11.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w Biurze projektu w godz. 08:00-16:00. Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w zakładce REKRUTACJA.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” w ramach Ścieżki A (stażowej)

_____________________________________________________________________

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach ścieżki A

SZKOLENIE „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Informujemy, że szkolenie „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w ramach ścieżki B, odbywać się będzie w dniach od 08.02.2020 r. do 12.02.2020 r. od godz. 09:00 – 15:45 na ul. Sienkiewicza 1, sala 46 w Mielcu. Poniżej zamieszczamy szczegółowy Harmonogram zajęć szkoleniowych. 

_____________________________________________________________________

Harmonogram Szkolenia „ABC Przedsiebiorczosci

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram realizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego oraz Doradztwa Biznesowego dla Uczestników/-czek Projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETETNI”.

_____________________________________________________________________

Harmonogram_IPD DB_MAK_02_2020

DOKUMENTY ŚCIEŻKA B 

Pragniemy poinformować, iż poniżej zostały opublikowane dokumenty dotyczące ścieżki B, m. in. Regulamin przyznawania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Wzór Biznes planu oraz pozostałe załączniki. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

0_REGULAMIN DOTACJI_MAK

1_ZAL_WZOR_WNIOSKU_O_PRZYZNANIE_WSPARCIA_FINANSOWEGO_MAK

2_Zal_Wzór Biznes Planu

3_ZAL_HARMONOGRAM_RZECZOWO_FINANSOWY_MAK

4_ZaL_WzOr_Karty_Oceny_Formlanej_Biznesplanu_MAK

5_Zal_Wzor_Karty_Oceny_Merytorycznej_Biznesplanu_MAK

6_Zal_WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_WSPARCIA_ POMOSTWEGO_MAK

7_Zal_WNIOSEK_O_PONOWNE_ROZPATRZENIE_BIZNES_PLANU

8_Zal_Wzor_Um_Wsparcie_Finansowe_MAK

9_Zal_Wzor_Um_Wsparcie_Pomostowe_MAK

10_Zal_Oswiadczenie_O_POMOCY_DE_Minimis 

11_Zal_FORMULARZ INFORMACJI O UBIEGANIU SIE O POMOC DE MINIMIS

12_Zal_Osw_VAT_MAK

13_Zal_Osw_O_Udziale_W_JEDNYM_PROJEKCIE

14_Zal_Osw_Zgodnosc_Wersji_Papierowej_i_Elektronicznej_BP_MAK

_____________________________________________________________________

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram realizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego dla Uczestników/-czek Projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETETNI”.Harmonogram_IPD_MAK_01_2020

Poniżej zamieszczamy Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” w ramach Ścieżki B (dotacyjnej)

LISTA RANKINGOWA OSOB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU W RAMACH SCIEZKI B

_____________________________________________________________________

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” w ramach Ścieżki A (stażowej)LISTA OSOB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU W RAMACH SCIEZKI A – OSOBY POSIADAJACE ORZECZENIE O NIEPELNOSPRAWNOSCILISTA OSOB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU W RAMACH SCIEZKI A 

_____________________________________________________________________

Poniżej zamieszczamy Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji do projektu „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” w ramach Ścieżki B (dotacyjnej) Decyzją Beneficjenta i Partnera projektu, do II Etapu rekrutacji zostały skierowane wszystkie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z oceny merytorycznej Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z § 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI”.
Wyniki z oceny merytorycznej zostaną zsumowane z wynikami z Rozmowy z Doradcą Zawodowym (max. 20 pkt.) i Testu kompetencji (max. 20 pkt.) w związku z czym osoby z najwyższym wynikiem punktowym zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI”.    LISTY RANKINGOWE OSOB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI (SCIEZKA B) LISTA RANKINGOWA OSOB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI (SCIEZKA B)

_____________________________________________________________________

13.12.2019 r.Rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu pt. „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI” – ścieżka B (dotacyjna).   Dokumenty można składać lub nadsyłać do Biura Projektu: ul. Sienkiewicza 1, pok. 24, 39-300 Mielec w godzinach 8:00 – 16:00. Więcej szczegółów w zakładce REKRUTACJA

_____________________________________________________________________

28.11.2019 r.Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. „MŁODZI AKTYWNI I KOMPETENTNI”. Zapisy przyjmowane są w Biurze Projektu: ul. Sienkiewicza 1, pok. 24, 39-300 Mielec. Więcej szczegółów w zakładce REKRUTACJA.

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: